4.11.2018 г.

Малко Повече за Katastrof
Както се вижда и по-долу, в този пост решихме да споделим интервюто, което взехме от една от бандите, които ще свирят на концерта след шествието за Ньой на 24-ти ноември. Вижте какво имат да споделят момчетата за групата, тяхното участие в местни политически организации, и като цяло за италианската сцена. Приятно четене!

1. Здравейте Katastrof, ще ни се представите ли с няколко думи? Кои са членовете на бандата и през коя година е създадена, какви трансформации в състава търпи?

Здравейте! Групата беше сформирана през 2012 от Animale и Wallacе. Oт тогава групата претърпя доста промени от към членски състав, което разбира се не се отрази доста добре на продуктивноста, вкл. издаване на нови песни, планиране на концерти, и т.н. Но тази година, този фактор не ни попречи да вземем участие в концерти из Европа, както и да издадем 2 диска, 1 сплит албум и 2 видеоклипа през годините.

2. Повечето скинхедс в Италия са организирани в групи, които вие наричате общества, включващи няколко поколения. Възпитанието на родителите ли играе основна роля, за това по кой път ще поемат децата им или има и други по-важни фактори, с които да ги предпазим от наркотиците, черната музика и въобще цялата помия на модерния свят? Някой от вас членува ли в определена организация или политическа партия?
Katastrof е политическа банда. 3 от общо 4 от членовете на групата са и членове на Veneto Fronte Skinheads (VFS), най-голямата и най-старата НС организация в Северна Италия. Традиционното семейство, познанието на историята, и почитането на вековните традиции са единствените неща, които те предпазват да не паднеш в капана на системата, работеща да създава поколения от роби. Система пълнеща главите на хората с фалшиви митове, налудничави и грешни идеали; тровеща телата ни с наркотици и главите с изродена “култура”.

3. Скинхедс в Италия са едни от най-многобройните в Европа, които все още предпочитат традиционния аутфит, как обикновените италианци и работодателите приемат скиновете?
В Италия нямаме проблеми с начина по който се обличаме или татуировките които имаме нито на работното място, нито на улицата.


4. Преди две години записахте песен по случай 30 годишнината на първата скинхед организация в света - Veneto Fronte Skinheads, бихте ли ни разказали кога и как възниква, кои са основателите ѝ, какви са основните дейности които развива?
VFS е създадена през 1986, в североизточна Италия, от група приятели и съратници, с цел организиране на всички политически настроени скинхеди. За нещастие обаче, изгубихме един от основателите, Mr. Caio от групата Peggior Amico, но въпреки това, останалите съоснователи са все още сред нас и продължават да подкрепят новите поколения, в начинанието с което се захванахме преди 32 години.

5. Колко албума има групата и какви са бъдещите ви творчески планове?
През 2015 г. издадохме първият си албум “Guerrieri Del Nord Est”; през 2016 г. - първият си клип - “30 Anni” и вторият ни албум “Fortezza Europa”; през 2017 г. издадохме сплит албум - Smart Violence, Crikey Crew и Katastrof - с името “Die Achse”. На 4-ти ноември пуснахме и нов видеоклип “Alpino Eroe”. Плановете ни са да издадем нов албум и клип през 2019.

6. Законите в Италия спрямо националсоциализма и фашизма са все още доста либерални в сравнение с по-голямата част от Западна Европа, имали ли сте проблеми с полицията преди и по време на концерти?
В Италия законът все още позволява да се организират концерти и музикални продукции, но все пак се усеща как “ходиш по тънкия лед”. Имаме закони които забраняват реконструитането на фашистката партия и такива за расова, религиозна, или полова дискриминация. До сега не сме имали проблеми с концерти в Италия и другите европейски страни, най-вече в Швейцария и Чехия.

7. Следващият ни въпрос е за т.нар. антифа. Имали ли сте политически или физически спречквания с тях, и оказват ли те наистина някаква съпротива във вашия регион?
Групите в нашия регион са доста малобройни и не създават проблеми.

8. Нараства ли броят на нелегалните имигранти от Азия и Африка в Италия и как вашите политици гледат на това? Какво е мнението на средностатистическия италианец, приема ли ги народът ви? Какви проблеми създават?
В допълнение към “историческата имиграция” на хора от Източна Европа, днес имаме и нов тип имигранти които пристигат ежедневно на кораби на неправителствени организации. Тези хора са от Северна Африка и Южна Азия. Също така, на пристанището ни могат да се видят и лодки пристигащи от либийски и малтийски води.

П.П. Към статията са прикачени дебютнят и най-новият клип на групата. Приятно гледане.****************************
As you can see, in this post we decided to share the interview we took from one of the bands playing for us this year. Look what the guys have to share about the band, their part in the local political organizations as well as the Italian scene as a whole. Hope you like it and see you soon on 24th of November in Plovdiv!
1. Hello guys, can you tell us more about you in a few words? Who are the band members and what year was Katastrof formed? Are there any changes in the original lineup?
HI! The band was formed by Animale and Wallace in 2012. Over the years, the band went through a lot of changes which of course was not in our favor. It was a problem for us to release new songs as well as organize gigs...However, this year we will not let this hold us back. We played our RAC music in a lot of countries in Europe and already have 2 CDs, 1 split album, and 2 video clips.
2. Most of the skinheads in Italy are organized into groups, which you call societies that are comprised of a few generations of people. Does parenting play a major role in the way children behave or there are other important factors which help protect them from the drugs, black music, and the modern world? Is anyone from the band a member of a particular organization or political party?
KATASTROF is a political band. 3 members of 4 in total are members of VENETO FRONTE SKINHEADS, the oldest and biggest of all NS organizations in North Italy. We believe that the traditional family and the knowledge of our own history and millennial traditions are the only way possible to prevent us and our kids from falling into the trap of the system that wants to create a generation of slaves; a system filling people’s heads with false myths, and crazy ideals; one that poisons the body with drugs and the head  with a new degenerate and deviant "culture".
3. Most of the skinheads in Italy prefer to wear the traditional outfit. How does the rest of the people and employers accept this?
In Italy, we do not encounter problems in the workplace or on the streets because of the way we dress or look.
4. Two years ago you released a song dedicated to the 30th anniversary of one of the first skinhead organizations in the world - Vento Fronte Skinheads. Would you tell us more about it? When it was established; who are the founders; what are its main goals and activities?
VFS was born in 1986, in North East Italy. The idea was born when a group of friends/comrades got together and decided to create a political skinhead crew. Unfortunately, we lost one of the founders, Mr. Caio from Peggior Amico, but we still have on our side other founders and lots of members that we support us; people from the new generations who are on a journey that began over 32 years ago.
5. How many albums does the band have and what are your future plans? Are you going to release a new album soon?
In 2015 we have released our first CD - "Guerrieri del nord est". In 2016 we made our first video clip " 30 anni" and released our second CD - " Fortezza Europa". In 2017 together with 2 more bands - Smart Violence and Crikey Crew - named " Die Achse". On 4th November this year, we released our brand new video clip " Alpino Eroe". We plan a new album and a video for  2019.
6. The laws in Italy over national socialism and fascism are still quite liberal compared to the ones in the rest of the Western European countries. Have you ever had any problems with the police before or during your concerts?
For the moment, the laws still allow us to organize concerts and musical productions. But it feels like we are walking "on the edge of the razor”. There are laws that prohibit the reconstruction of the Fascist party and laws for racial, religious and sexual discrimination. In Italy, we have never had problems during our concerts; it was the same when we went to play in other European countries, including Switzerland and the Czech Republic.
7. Our next question will be about the so-called antifa. Have you had political or physical confrontations with them and are they really some kind of a resistance or threat in your region?
In the region where we are from, the antifa crew are very little and are not posing any problem at all.
8. Is the number of illegal immigrants from Asia and Africa growing in Italy and how do your politicians look at it? What is the opinion of the average Italian, do your people accept them? Do immigrants create a lot of problems?
In addition to a "historical immigration” of immigrants from Eastern Europe, today in Italy we see a new type of immigration - the daily arrivals of ships of NGO who take North Africans and South Asians from Libyan or Maltese waters and bring them to our ports.

P.S. We attached links to the band's debut video clip and their brand new hit. Enjoy!